إحصائيات 2021/2020

Nombre des étudiants(2021)

-         Graduation

-         Post-graduation

 

 17004

526

Nombre des enseignants(2021)

Selon le grade(maa,mab,professeur,…)

 

 Professeur : 143

Maître de conférences Cat: A: 192

Maître de conférences Cat: B:279 :

Maître Assistant Cat: A: 234

Maître Assistant Cat: B:  19

Assistant  01

Enseignants Associés  02:

Nombre des ATS

  Les ATS permanants: 553

 Les contractuels: 259 

Nombre de amphithéâtre et salles de cours  

 

Salles de cours: 411

 Amphithéatre: 33